POŽIČOVŇA NÁRADIA

Cenník požičovňa
Názov strojaCena hodina s DPHCena za deň € s DPHZáloha / dohodou
Centrala schepach5,-€30,-€270.00 €
Centrala heron 6,8/505kW 5,-€ 30,-€800.00 €
Vrtacka priklepova 1050W 83€3,-€ 9,- €80.00 €
Aku.vrtacka Worcraft 20V 12,- €100.00 €
Kladivo SDS+HR3200C4,- €25,- €400.00 €
Kladivo SDSmaxHR5212C5,- € 30,- €700.00 €
Buracie kladivo HM1317C 25J5,- €30,- €600.00 €
Buracie kladivo HM1812 72J5,- €30,- €1,300.00 €
Vibrator do betonu5,- € 18,- €20.00 €
Pila chvostova RS650W3,- €10,- €50.00 €
Priamociara pila 600W3,- €10,- €80.00 €
Aku.multifunkcna pila 20V4,- €12,- €100.00 €
Bruska o125mm 880W3,- €9,- €50.00 €
Bruska o125mm 1400W3,- €10,- €60.00 €
Bruska o230mm 2600W5,- €20,- €100.00 €
Zirafa 120€12,- €50.00 €
Hobik IEP26-828,- €20,- €40.00 €
Vysavac karcher 5,- €30,- €800.00 €
Klieste roca fix2,- €40.00 €
Klieste na moly hmozdinky1,- €10.00 €
Raznik o35mm4,- €15.00 €
Raznik o30mm4,- €15.00 €
Zavitnica rems EVA 3/8-1 ¼12,- €300.00 €
Mechanicke lisovacky REMS na plastohlinik12,- €300.00 €
Cenník príslušenstva
Názov nástrojaCena zapožičania / deň
Vrtak SDS max o22x520 zentro 15€
Vrtak SDS max o25x520 zentro 15€
Vrtak SDS max o28x570 zentro 15€
Vrtak SDS max o35x570 15€
Vrtak SDS max o40x920 zentro 131,24€15€
Vrtak SDS max o55x990 prielomovy 200,80€15€


ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRENÁJMU STROJOV, NÁSTROJOV A PRÍSLUŠENSTVA

 

I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU

 

Nájomca sa zaväzuje používať stroje, náradie a príslušenstvo len na vlastné účely, t. j. nesmie

ich v čase trvania zmluvy požičiavať inej organizácii alebo osobe.

Počas prenájmu nesmie nájomca odstrániť, zmazať alebo zakryť znak firmy.

Nájomca pri nesplnení všeobecných podmienok a nevrátení prenajatých strojov, náradia (ďalej SN) a príslušenstva súhlasí s výkonom exekúcie na vlastný majetok do hodnoty zapožičaného stroja a čiastky, ktorá mu vznikne z nájmu SN a príslušenstva povýšenú o ušlý zisk až do obstarania nového zapožičaného SN a príslušenstva.


II. ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE

 

Prenajímané SN a príslušenstvo môže byt odovzdané do prenájmu len po podpísaní nájomnej zmluvy a podmienok prenájmu.

Odovzdávanie a preberanie vykonáva prenajímateľ za prítomnosti splnomocneného pracovníka nájomcu.

Miestom odovzdávania a preberania sú priestory prenajímateľa.


III. PREPRAVA

 

Prepravu SN a príslušenstva zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, pokiaľ v zmluve o prenájme nie je dohodnuté inak.

Nájomca je povinný prepravované SN a príslušenstvo zabezpečiť tak, aby nedošlo k strate, poškodeniu alebo zničeniu.


IV. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

 

Nájomca zodpovedá za to, že prenajaté SN a príslušenstvo používa v súlade s účelom,

na ktorý je určená.

Nájomca zodpovedá za to, že prenajaté SN a príslušenstvo je prevádzkované odbornou obsluhou a v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, tech. podmienok a platných noriem, predpisov a zákonov na prevádzku.

obsluhou a v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, tech. podmienok a platných noriem, predpisov a zákonov na prevádzku.

Nájomca si zabezpečuje sám na svoje náklady:

• pohonné hmoty, resp. iný druh energie a mazadlá v zmysle tech. dokumentácie

• kvalifikovanú obsluhu

• revízie a kontroly / pri nájme nad 30 dní pokiaľ nie je dojednané inak

• prepravu

Nájomca zodpovedá za dodržiavanie používania predpísaných ochranných prostriedkov obsluhy a dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nájomca musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu prenajatých SN a príslušenstva.

Nájomca je povinný umožniť kontrolným orgánom prenajímateľa prístup k prenajatým SN a príslušenstva za účelom vykonania kontroly.

Nájomca je povinný priviesť na vyzvanie SN a príslušenstvo do priestorov prenajímateľa na technické prehliadky a revízie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.


V. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

 

Prenajímateľ má právo kontrolovať:

• odbornú spôsobilosť obsluhy

• dodržiavanie zásad na obsluhu a údržbu

• technický stav

Prenajímateľ oboznámi min. 7 dní pred vykonaním techn. prehliadky, revízie nájomcovi, že je povinný priviesť SN a príslušenstvo do priestorov prenajímateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.


VI. POŠKODENIE, PORUCHY, HAVÁRIE A S TÝM

SPOJENÉ SANKCIE

 

Nájomca musí ihneď telefonicky alebo písomne ohlásiť prenajímateľovi každú poruchu, alebo haváriu na tel. číslo alebo fax . Oznámenie musí obsahovať – miesto, kde sa nástroj nachádza, termín vzniku poruchy na náradí a jej stručný popis.

V prípade nejasnosti príčiny vyradenia stroja z prevádzky z titulu poškodeniu, porúch alebo havárie, preskúma prenajímateľ okolnosti a mieru zavinenia. V sporných prípadoch objedná prenajímateľ vyhotovenie znaleckého posudku. Na základe zistených skutočností vyhotovia zainteresované strany zápis. Prenajímateľ až do skončenia sporu neprevezme SN a príslušenstvo, takže nájomca je povinný hradiť nájomné, pokiaľ nebude dojednané inak.

V prípade poškodenia, poruchy alebo havárie prenajatých SN a príslušenstva, ktoré boli zavinené nájomcom, tento hradí všetky náklady vzniknuté z odstránenia závady.

Poškodenie, poruchu, haváriu alebo odcudzenie, ktoré z viny nájomcu vyradí úplne zariadenie z prevádzky, bude prenajímateľ požadovať zakúpenie druhého zariadenia, alebo zaplatenie nákladov spojených so zakúpením. Zároveň bude hradiť dohodnuté nájomné až do doby, kedy bude k dispozícií nové zariadenie, pokiaľ nie je dojednané inak.

Nájomca musí uhradiť všetky nároky uplatňované proti prenajímateľovi za škody na osobách a majetku, ktoré boli zavinené SN a príslušenstva v dobe prenájmu.

Nájomca nesmie na prenajatých SN a príslušenstva robiť akékoľvek zásahy, úpravy, bez súhlasu prenajímateľa, okrem prípadov na zabránenie havárie, úrazu, živelnej pohromy.


VI. INÉ USTANOVENIA

 

Pri dlhodobom prenájme sa nájomné účtuje za každý deň, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Nájomné sa účtuje za sviatky, soboty a nedele, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

 

Pri prestojoch zapríčinených zlými poveternostnými podmienkami alebo pri nedostatočnom využívaní SN a príslušenstva sa neposkytuje zľava za prenájom, pokiaľ zmluvne nebolo dohodnuté inak.

V prípade hrubého porušenia podmienok prenájmu alebo zmluvy o prenájme je prenajímateľ oprávnený okamžite vypovedať zmluvu o prenájme a žiadať o vrátenie prenajatých SN a príslušenstva.

Pri neskorom vrátení ,vlastník aj tento čas započíta do ceny prenájmu, podľa cenníka.

Nájomca je povinný prečítať si návod na použitie a dodržiavať pokyny výrobcu.

Pri poškodení náradia nesprávnym používaním sa miera poškodenia posúdi výrobcom ,a prenajímateľ má právo cenu opravy žiadať od nájomcu.

K prenájmu je potrebné predložiť OP alebo ŽL a zložiť zálohu za náradie podľa cenníka .

 

Nájomca prehlasuje, že sa oboznámil s požičovným poriadkom a súhlasí s ním.

 

Prenajímateľ :                                                          Nájomca :